Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, plėsti akiratį, ugdyti tautinį tapatumą.

Neformalusis švietimas skirtas mokinių pažintiniams, meniniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams, sveikos gyvensenos gebėjimams ugdyti, mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms vykdyti būreliuose, mokyklos renginiuose. Neformalusis švietimas suteikia mokiniams galimybę išbandyti save įvairiose srityse, paįvairina laisvalaikį ir skatina:

 • kūrybingumą ir saviraišką,
 • pasitikėjimą savo jėgomis,
 • bendrauti ir bendradarbiauti,
 • būti savimi ir turėti savo nuomonę,
 • augti ir tobulėti,
 • siekti savo tikslų ir nebūti abejingam,
 • nebijoti klysti.

Neformaliojo švietimo kryptys:

 • meninė raiška (muzikos, šokio, dramos, dailės, keramikos kryptys);
 • sveika gyvensena ir sportas;
 • kalbinė ir sceninė raiška;
 • techninė kūryba bei technologijos;
 • etninė kultūra ir pilietinis ugdymas;
 • gamtosauginė ir turistinė veikla;
 • socialinė ir projektinė veikla.

 

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo ugdymo būrelių veiklos tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

2018 -2019 mokslo metų tradicinių renginių planas