Aprašai

Dėl  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Priemimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Viniaus Levo Karsavino mokyklos priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių elgesio taisyklės

Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo apmokėjimo aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokytojų Tarybos nuostatai

Specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos  socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos socialinio pedagogo pareigybės aprašas

Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos psichologo pareigybės aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 

Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas