Aprašai

Vilniaus Levo Karsavino mokinių  testavimo vykdymo tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Dėl  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Priemimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Viniaus Levo Karsavino mokyklos priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos psichologinio smurto ir mobingo politika

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių elgesio taisyklės

Krizių valdymo Vilniaus Levo Karsavino mokykloje tvarkos aprašas 

Vilniaus Levo Karsavino mokykla pagalbos mokinio savirūpai  pagal  gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys  serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo 3, 4 priedų pakeitimai

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokytojų Tarybos nuostatai

Specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos  socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos socialinio pedagogo pareigybės aprašas

Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos psichologo pareigybės aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos socialinės veiklos organizavimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių nemokomo maitinimo aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas