Svarbi informacija dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu  http://svietimas.vilnius.lt. 

2019/2020 mokslo metams prašymai bus priimami
nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

Priėmimo tvarka, patvirtinta savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr.1-1950

Pagrindinės nuostatos:

 • Prašymai pildomi nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

 • Baigiantys 4 klasę mūsų mokykloje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.

 • Prašyme galima nurodyti 1, 2 arba 3 mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė.

 • 2019 metais į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2019 kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jaunesni taip pat gali būti priimami, tačiau privalo prisegti prie prašymo priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą (arba pažymą, kad šiuo metu ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir kada numatomas priešmokyklinio ugdymo programos užbaigimas)

 • Visi pirmumo kriterijai taikomi tik prisegant įrodančius dokumentus.

Prašymų nagrinėjimo nuostatos, pirmumas:

 • Pirmiausiai yra priimami mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys ir deklaravę čia gyvenamąją vietą mokiniai bei vaikai, kurių broliai ir/ar seserys (įbroliai/įseserės) prašymo teikimo metu jau mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje.

 • Jei teritorinių vaikų yra daugiau nei galime priimti, pirmiausiai priimami (aprašo 46 punktas):

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

  • diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai;

  • baigiantys mūsų mokykloje 4 klases ir pereinantys į 5-ąją.

  • reemigrantų vaikai (pateikus dokumentus).

 • Kitiems skaičiuojami taškai pagal šiuos pirmumo kriterijus (aprašo 48 punktas):

  • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu), įvaikintiems vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams – 2 taškai;

  • dvynukams, trynukams, priimamiems kartu – iš viso 2 taškai (dalinami iš jų skaičiaus);

  • daugiavaikių šeimų vaikams – 2 taškai;

  • mokiniams, deklaravusiems mūsų aptarnavimo teritorijoje ilgiau nei 2 metus – 2 taškai. Šie taškai skiriami ir naujai įsigytame bute ar nuomojamame bute gyvenantiems ir Registrų centre sutartį registravusiems asmenims, net jei terminas yra trumpesnis nei 2 metai. (reikalingi įrodantys dokumentai);

  • vaikams, kurių broliai ar seserys prašymo teikimo metu jau mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje – 1 taškas (šis taškas neskiriamas jei vaikas nėra mūsų teritorijoje gyvenantis, tačiau prašymas nagrinėjamas kartu su teritoriniais vaikais pagal aprašo 45 punktą).

 • Esant vienodam taškų skaičiui – pirmenybė ilgiau mūsų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, o po to – arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą.

 • Esant laisvų vietų priėmus aukščiau nurodytus asmenis, nagrinėjami ne mūsų teritorijoje gyvenančių asmenų prašymai, skiriant jiems taškus pagal aukščiau nurodytus kriterijus.

Pasibaigus priėmimui į mokyklą, priimtų mokinių tėvai atvykdami į mokyklą mokymosi sutarčių pasirašymui, turės pateikti/užpildyti šiuos dokumentus:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.

 2. 1 fotonuotrauka (3×4).

 3. Pažyma apie vaiko sveikatą.

 4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams).

 5. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams).

 6. Mokymosi pasiekimų pažymą (norintiems mokytis 2-3 ir 6-9 klasėse).

 7. Mokymosi sutartis (pildoma mokykloje).

Mokyklos priėmimo komisijos sudėtis:

 1. Gražina Povilaitytė-Kosarieva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 2. Janina Rogožinskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 3. Maryia Subach, archyvarė, narė;

 4. Svetlana Radomskė, istorijos mokytoja metodininkė, narė;

 5. Vida Ūdrienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, narė.

 6. Larisa Kušlevič, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė

Komisijos darbo vieta – 24 kabinetas.

Mokiniai ir tėvai apie priėmimą informuojami telefonu, paštu ir elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo.

Informacija mokyklos internetinėje svetainėje http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/priemimas-i-mokykla/ apie priėmimą į mokyklą atnaujinama po kiekvieno komisijos posėdžio.

Informacija teikiama telefonu 852 410217 ir  el. paštu: rastine@karsavino.vilnius.lm.lt

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

Posted in: Be kategorijos