Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 12 d.
sprendimu Nr. 1-423

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas į Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – mokykla) tvarką, priėmimo mokytis kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų pateikimo ir priėmimo tvarką, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką ir kitas nuostatas.

2.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

2.2. Savivaldybės teritorija – Vilniaus miesto savivaldybės teritorija;

2.3. mokymo sutartis – mokinio ir švietimo teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi;

2.4. laisva mokymosi vieta klasėje – likusi neužpildyta mokymosi vieta, atsiradusi priėmus visus į šią klasę pretendavusius vaikus, turinčius pirmumo teisę, bet nepasiekus ir neviršijus nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus klasėse;

2.5. e. sistema – priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas elektroninė prašymų registracijos sistema.

3.  Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.  Šiuo Aprašu pirmiausia siekiama užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas asmenims, gyvenantiems Savivaldybės mokykloms priskirtose mokyklų aptarnavimo teritorijose. Esant laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitose Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijose, po to ir gyvenantys gretimose savivaldybėse.

5.  Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

6. Mokyklų direktoriai atsako už šio Aprašo paskelbimą mokyklų bendruomenių nariams (mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims).

II SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS BENDRIEJI KRITERIJAI

7. Mokinių priėmimas į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pradėti ar tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas pagal mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu mokykloms nustatytą aptarnavimo teritoriją. Savivaldybės mokyklos, įgyvendinančios specializuoto ugdymo krypties programas, mokinių priėmimą vykdo organizuodamos stojamuosius egzaminus. Įgyvendinančios savitos pedagoginės sistemos elementus mokyklos mokinių priėmimą vykdo laisvu jų pačių ir (ar) jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu, o jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus.

8. Mokyklų aptarnavimo teritorijos ir mokyklos, kurios asmenų priėmimą mokytis vykdo iš visos Savivaldybės teritorijos, yra tvirtinamos atskiru mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas nuo kovo 1 d. skelbiama interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

9. Informacija apie nustatytą maksimalų mokinių skaičių, apie priimtų mokinių skaičių, laisvų mokymosi vietų skaičių visose mokyklose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.vilnius.lt/) patikslinus klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičių klasės komplekte ne vėliau kaip iki kovo1 d.

10. Į Tarptautinio bakalaureato klases mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose, priimami konkurso tvarka. Be stojamųjų egzaminų į Tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (angl. IB Middle Years programme) ir turintys Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo sertifikatą (angl. IB Middle Years Certificate).

11. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo deklaruotos gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų pageidavimu gali būti priimami į mokyklų specialiojo ugdymo skyrius ar specialiąsias klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pridėti prie e. prašymo pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

12. Asmenys, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti priimami į jaunimo, sanatorijos, ligoninės, pataisos mokyklas (klases, skyrius), nepilnamečių ir suaugusiųjų tardymo izoliatoriaus klases.

13. Mokinys, nutraukęs mokymąsi, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar sutartyse nustatyta tvarka gali grįžti mokytis į mokyklą, jei joje yra laisvų vietų arba tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

14. Prašymų teikimas:

14.1. Asmuo, pageidaujantis mokytis Savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą. Daugiau informacijos nuo kovo 1 d. skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

14.2. Asmuo, dėl nepalankių aplinkos veiksnių pageidaujantis pradėti mokytis arba tęsti mokymąsi sanatorijos, ligoninės, nuotolinio mokymo, tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos mokyklose, bendrosios mokyklos tardymo izoliatoriaus ir (ar) suaugusių skyriuje, prašymą teikia ne per e. sistemą, o pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokinių priėmimo tvarką, iš anksto suderintą su už švietimą atsakingu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu.

14.3. Asmuo, pageidaujantis mokytis jaunimo ar suaugusiųjų mokykloje, prašymą teikia per
e. sistemą.

14.4. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir (ar) jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka ir yra priimami be eilės.

15. Asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programą, pildant prašymą per e. sistemą galima eilės tvarka pagal norą jose mokytis pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

16. Į Savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programas nuotolinio mokymosi būdu, priimami asmenys, pateikę prašymą per e. sistemą ir pageidaujantys nuotoliniu būdu tęsti mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas. Nuotoliniu būdu Vilniaus Ozo gimnazijoje gali mokytis asmenys, turintys sveikatos, įgimtų, įgytų sutrikimų, elgesio sutrikimų, kai elgesio sutrikimai trunka ilgiau nei 6 mėnesius ir yra kitos psichinės būklės simptomų, ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių negalintys lankyti bendrojo ugdymo mokyklos, besigydantys namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, laikinai į užsienį gyventi išvykę mokiniai bei suaugę asmenys, norintys nuotoliniu būdu mokytis pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas, nuolat užsienyje gyvenantys asmenys – mokytis lietuvių kalbos, lietuvių istorijos ir geografijos.

17. Internetu užpildytus asmenų prašymus gauna prašymuose nurodyta (-os) mokykla (-os), kuri (-os) juos nagrinėja vadovaudamasi (-osi) šio Aprašo IV skyriumi.

18. Prašymai į Savivaldybės mokyklas mokytis tais kalendoriniais metais pagal bendrojo ugdymo programas per e. sistemą teikiami kiekvienais kalendoriniais metais:

18.1. į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus (1 priedas), nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.;

18.2. į Savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo mokyklas (2 priedas) nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d., prasidėjus mokslo metams asmenys prašymus į šiame punkte nurodytas mokyklas teikia ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka, iš anksto suderinta su už švietimą atsakingu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu;

18.3. į Savivaldybės mokyklas, išskyrus nurodytas šio Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose, 1–8 ir I–IV gimnazijos klases nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d., prasidėjus mokslo metams asmenys prašymus teikia ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka, iš anksto suderinta su už švietimą atsakingu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu.

19.  Prašyme nurodoma:

19.1.  asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas;

19.2.  mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);

19.3.  asmens priėmimo mokytis data;

19.4.  mokymo klasė;

19.5.  mokymo kalba;

19.6.  užsienio kalba (pirmoji, antroji ar trečioji) priklausomai nuo ugdymo programos;

19.7. pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba);

19.8. dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus;

19.9.  tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

19.10. jei prašymo teikėjas nepilnametis, jis (ji) privalo nurodyti ir tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktus;

19.11. įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas;

19.12. kita svarbi informacija, būtina priėmimui įgyvendinti;

19.13. mokykla, klasė, kurioje mokosi, prašymo pateikimo metu ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą brolis (-iai) ir (ar) sesuo (-ys) (įbrolis (-iai) ir (ar) įseserė (-ės) ir jų vardas ir pavardė;

19.14. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;

19.15. sutikimas, kad pateikti duomenys būtų naudojami priėmimui į mokyklą (-as) vykdyti;

19.16. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų tvarkymą;

19.17. pageidaujamas pranešimas apie prašymo priėmimą e. sistemoje;

19.18. pageidavimas lankyti visos dienos mokyklą.

20. Vartotojui elektroniniu paštu patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti ir nurodomas e. prašymo registracijos numeris.

21. Per e. sistemą pateikti prašymai nagrinėjami nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Jeigu per e. sistemą pateikti prašymai iki rugsėjo 1 d. nebuvo patenkinti, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę teikti prašymus bendrojo ugdymo įstaigų direktorių nustatyta tvarka, iš anksto suderinta su už švietimą atsakingu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu.

22. Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną.

23.  E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.

24. Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti papildomų, pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.

25. Ugdymo įstaiga turi teisę netenkinti tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) per nurodytą laikotarpį, esant pagrįstų abejonių ar įrodymų dėl faktinės / deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikties, nepristato atsakingiems už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenims pateiktų duomenų patvirtinančių dokumentų.

26. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pats vaikas, kurie nuolat gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bet dėl įvairių priežasčių gyvenamąją vietą yra deklaravę kitur, arba kurie atvyko laikinai gyventi, e. sistemoje pateikia gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus (pvz.: patalpų nuomos sutartį, pažymą iš registro apie naujai įsigytą nekilnojamąjį turtą (iki 2 metų), nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus).

27. Informacijai apie mokinio dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigų lankymą ir turimiems pasiekimams pagrįsti asmenys pateikia neformaliojo ugdymo pažymėjimą, įstaigos pažymą, padėkos, diplomo, įsakymų, pagyrimo raštų, sertifikatų ar kt. dokumentų kopijas.

28. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis) priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Suaugę asmenys gali būti priimami mokytis į klasę, kurioje mokomasi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę).

29. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje arba žemesnėje klasėje. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais).

30. Prašymai mokyklose nagrinėjami keturiais etapais:

30.1. pirmasis etapas – nuo balandžio 1 d. iki birželio 31 d. nagrinėjami asmenų prašymai mokytis į I gimnazijos klases Savivaldybės gimnazijose, vykdančiose mokinių priėmimą konkurso būdu. Taip pat į visas klases mokyklose, įgyvendinančiose specializuoto ugdymo krypties ar savitos pedagoginės sistemos elementus;

30.2. antrasis etapas – birželio 1–30 d. Nagrinėjami asmenų prašymai mokytis į 1-ąsias ir kitas klases visose Savivaldybės mokyklose, išskyrus 30.1 papunktyje išvardytas mokyklas. Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 4, mokyklų nustatyta tvarka. Pirmasis posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 8 d.;

30.3. trečiasis etapas – rugpjūčio mėnesį (pirmas posėdis šaukiamas ne vėliau kaip ketvirtą rugpjūčio savaitę). Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 2. Nagrinėjami nepatenkinti asmenų prašymai mokytis į 1-ąsias ir kitas klases Savivaldybės mokyklose į likusias laisvas mokymosi vietas;

30.4. ketvirtasis etapas – į suaugusiųjų ir jaunimo mokyklas pateikti prašymai nagrinėjami nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

31. Sprendimą dėl asmens priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą priima mokyklos (-ų) mokinių priėmimo komisija ir mokyklos direktorius.

32. Tėvams (globėjams, rūpintojams) apie ugdymo įstaigoje skirtą vietą pranešama elektroniniu laišku. Registravęs prašymą asmuo prisijungęs prie e. sistemos https://svietimas.vilnius.lt/ gali matyti savo vaiko informaciją.

33. Detalus priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas (prašymų
pateikimas / koregavimas, kvietimų išsiuntimas, prašymų patvirtinimas, automatinis priskyrimas) tvirtinamas Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu ir skelbiamas https://svietimas.vilnius.lt/.

 

IV SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS

34.  Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

35.  Mokyklos direktorius:

35.1.  kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. įsakymu tvirtina ir mokyklos interneto svetainėje skelbia mokinių priėmimo komisijos (toliau – priėmimo komisija) sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3–5 nariai (siūlytina į šią komisiją įtraukti švietimo pagalbos specialistus, mokyklos tarybos ir (ar) metodinės tarybos atstovus. Rekomenduotina į priėmimo komisiją neįtraukti asmenų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą), priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą, kuriame nurodomas komisijos posėdžių grafikas, darbo vieta, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka, priėmimo komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai;

35.2.  skiria asmenį gyventojų prašymams administruoti ir informacijai internete skelbti;

35.3.  padeda sudarytajai priėmimo komisijai spręsti priėmimo metu iškilusius klausimus;

35.4.  gali keisti priėmimo komisijos sudėtį (papildyti narių skaičių, pakeisti narį jam susirgus, dėl svarbių priežasčių negalint dirbti priėmimo komisijoje ar pastebėjus atvejų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą);

35.5.  priima sprendimą dėl kreipimosi į Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją;

35.6. įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų mokinių sąrašus.

36. Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė raštu pateikti pastabas priėmimo komisijos pirmininkui. Stebėtojai, trukdantys priėmimo komisijos darbui, gali būti pašalinti iš komisijos posėdžio.

37.  Priėmimo komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui ar skyriaus vedėjas. Mokyklos direktorius negali būti nei priėmimo komisijos pirmininku, nei nariu.

38. Priėmimo komisijos pirmininkas:

38.1.  vadovauja komisijos darbui;

38.2.  šaukia komisijos posėdžius;

38.3.  paskirsto funkcijas komisijos nariams;

38.4.  priima sprendimą dėl komisijos darbo;

38.5.  priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

38.6.  prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

38.7.  atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

38.8.  pasirašo komisijos posėdžio protokolą;

38.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

39.  Priėmimo komisija:

39.1.  nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

39.2.  sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

39.3.  nustato šio Aprašo 53.2, 53.3 ir 53.4 papunkčiuose nurodytų kriterijų vertę taškais;

39.4.  išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami  balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas;

39.5.  ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro  kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje.

40. Asmenys, pateikę prašymus mokytis po pirmojo priėmimo komisijos posėdžio paskelbus preliminarius priimtų mokytis į atitinkamą klasę asmenų sąrašus, negali pretenduoti į kito asmens vietą sąraše. Šie asmenys priimami mokytis atsiradus laisvų mokymosi vietų pagal atitinkamai ugdymo programai nustatytus pirmumo kriterijus.

41. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria ugdymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

42. Aktualiems šiame Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma nenumatytų atvejų komisija iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Informacija apie nenumatytų atvejų komisijos darbą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.vilnius.lt/).

43. Asmenys, susiję su e. sistemos tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS NUOSTATOS IR KRITERIJAI 

44. Priėmimą mokytis vykdo:

44.1. pagal pradinio ugdymo programą – mokyklos-darželiai, pradinės mokyklos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai ir atskirais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais gimnazijos;

44.1.1. pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami ir jaunesnio amžiaus vaikai, atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, per e. sistemą tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir pridėjus vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą;

44.1.2. asmenys, norintys tęsti mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą (t. y. mokytis antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje klasėje) kitoje mokykloje, turinčioje laisvų mokymosi vietų klasėse, per e. sistemą pateikia prašymą bei prideda prie jo vaiko mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimą;

44.1.3. mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, lankę kitas mokyklas, bet norintys tęsti mokymąsi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. jiems priskirtoje mokykloje pagal pradinio ugdymo programą (t. y. mokytis antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje klasėje), priimami bendra tvarka pagal šio Aprašo 47, 48, 49, 50 punktų reikalavimus, per e. sistemą pateikę prašymą ir pridėję prie jo vaiko mokymosi pasiekimų įvertinimą;

44.2. pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – progimnazijos, pagrindinės mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai ir atskirais teisės aktų nustatytais atvejais gimnazijos;

44.2.1. mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;

44.2.2. mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, lankę kitas mokyklas, bet norintys tęsti mokymąsi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. jiems priskirtoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (t. y. mokytis šeštojoje, septintojoje ar aštuntojoje klasėje), priimami bendra tvarka pagal šio Aprašo 47, 48, 49, 50 punktų reikalavimus, per e. sistemą pateikę prašymą ir pridėję prie jo vaiko mokymosi pasiekimų įvertinimą;

44.3. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – pagrindinės mokyklos ir
gimnazijos – mokytis į devintąsias (I gimnazijos) klases pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

44.4. pagal vidurinio ugdymo programą – gimnazijos. Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą pirmiausia priimami Savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus), pateikę mokyklai individualų ugdymo planą ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;

44.4.1. mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą (mokytis ketvirtoje gimnazijos klasėje), priimami bendra tvarka pagal šio Aprašo 47, 48, 49, 50 punktus, per e. sistemą pateikę  prašymą bei pridėję prie jo individualų ugdymo planą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;

44.4.2. esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (metiniai įvertinimų ar pirmojo pusmečio (antrojo trimestro) įvertinimų vidurkiai) buvusioje mokykloje yra aukštesni;

44.5. priėmimą mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą vykdo suaugusiųjų mokyklos:

44.5.1. mokytis priimami asmenys nuo 18 metų ir vyresni, taip pat dirbantys 16–17 metų asmenys, nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, bei nepilnamečiai asmenys, auginantys savo vaikus. Neturintys 18 metų asmenys pateikia sveikatos pažymėjimą (forma
Nr. 027/a);

44.5.2. mokytis į suaugusiųjų mokyklas mokiniai priimami nuolat;

44.5.3. mokytis į suaugusiųjų mokyklas priimami mokiniai iš Vilniaus miesto ir gretimų savivaldybių.

45. Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais, tačiau jiems nėra taikomos Aprašo 49.6 papunkčio nuostatos.

46. Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurie lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais, tačiau jiems nėra taikomos Aprašo 53.1 papunkčio nuostatos.

47. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pretenduojant į mokyklas pagal vidurinio ugdymo programą galioja visa Savivaldybės teritorija), pateiktų prašymų pradėti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai be eilės priimami:

47.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausantys mokyklos aptarnavimo teritorijai;

47.2. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikos esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;

47.3. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;

47.4. baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 5-ojoje klasėje; taip pat mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį šioje mokykloje (8-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 9-ojoje (I gimnazijos) klasėje; mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį šioje mokykloje ir apsisprendę tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą;

47.5. reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, tačiau apsisprendė grįžti gyventi į Lietuvą ir prie savo prašymo e. sistemoje pateikė visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius, kad jie su savo vaikais buvo išvykę gyventi į užsienį (vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma, tėvų nuolatinio darbo užsienyje sutartis ar kt. dokumentai). Asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ir neturėję galimybės deklaruoti savo grįžimo iki prašymams e. sistemoje pateikti nurodyto termino, priimami pagal prašyme nurodytą faktinę gyvenamąją vietą, kurią grįžus į Lietuvą privaloma deklaruoti. Jeigu faktinė prašyme nurodyta gyvenamoji vieta nesutaps su grįžimo metu deklaruota gyvenamąja vieta, pirmumas pagal šį punktą negalios ir asmuo bus priimamas pagal Aprašo 49 punkte nurodytų pirmumo kriterijų taškų sumą;

47.6. įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), kai tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota gyvenamoji vieta priklauso ugdymo įstaigos aptarnavimo teritorijai (2 metai);

47.7. vaikai, turintys sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais), ir vaikai, kurių bent vienas iš tėvų turi sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais), kuriems ugdymo įstaiga, priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nėra pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims, turi teisę pasirinkti bet kurią kitą Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, kuri atitinka jų fizinius poreikius, kartu su vaikais, gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir į ją patekti be eilės.

48. Kiti asmenys (neatitinkantys Aprašo 47 punkte keliamų reikalavimų), gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pretenduojant į mokyklas pagal vidurinio ugdymo programą galioja visa Savivaldybės teritorija) ir pretenduojantys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, priimami pagal šio Aprašo 49 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.

49. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:

49.1. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (jeigu kitas yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), neįgalių tėvų vaikams skiriami 2 taškai;

49.2. vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, psichologinės pedagoginės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas), skiriami 2 taškai;

49.3. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu,  skiriami 2 taškai;

49.4. daugiavaikių šeimų vaikams skiriami 2 taškai;

49.5. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų, skiriami 2 taškai. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre;

49.6. vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje, skiriamas 1 taškas, šis pirmumo kriterijus nėra taikomas Aprašo 45 punkte išvardytiems vaikams.

50. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą.

51. Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų.

52. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų mokymosi vietų. Jei mokykla negali patenkinti visų registruotų prašymų, mokiniai priimami eilės tvarka pagal šio Aprašo 49 punktą.

53. Papildomi kriterijai, pretenduojant į:

53.1. pradinio ugdymo programą – priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankiusiems vaikams skiriamas 1 taškas;

53.2. pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai;

53.3. pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį:

53.3.1. mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai;

53.3.2. mokiniams – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai;

53.4. vidurinio ugdymo programą:

53.4.1. mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai;

53.4.2. mokymosi pasiekimų (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimų, metinių įvertinimų, atliktų projektinių darbų, mokinio sukaupto darbų aplanko ar kitų mokymosi pasiekimų vertinimų) kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai;

53.4.3. mokiniams – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė  – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai.

 

VI SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES (PRADINIO PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO) PROGRAMAS IR PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KARTU SU SAVITOS UGDYMO SAMPRATOS ELEMENTAIS

54.  Į mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo) programas priimami gabūs muzikai, dailei, sportui ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai mokiniai, išlaikę stojamuosius egzaminus. Stojamieji egzaminai šiose mokyklose yra organizuojami pagal iš anksto su už švietimą atsakingu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu suderintas ir mokyklos direktorių įsakymais patvirtintas stojamųjų egzaminų organizavimo tvarkas. Daugiau informacijos apie priėmimą į šias mokyklas skelbiama mokyklų interneto svetainėse nuo kovo 1 d.

55.  Į sporto gimnaziją priimami sporto medicinos centro išvadą, leidžiančią mokytis sporto mokykloje ar sporto gimnazijoje, gavę vaikai, pasiekę pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219, 1 priede, arba viršiję Lietuvos mokinių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, atlikto pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. gegužės 19 d. patvirtintą rekomendaciją Nr. R(87)9 „Dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos šalims narėms dėl EUROFITO fizinio pajėgumo testų“, vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių – 7 balų vidurkį.

56. Į gimnaziją, įgyvendinančią atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus (Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo, Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla, Klasikinio ugdymo, Sporto ir sveikatingumo ugdymo ar kita), mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu, o jei norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus. Mokinių motyvacijos mokytis mokykloje vertinimas yra vykdomas pagal iš anksto su už švietimą atsakingu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu suderintas ir mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintas mokinių motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo tvarkas, kurios nuo kovo 1 d. skelbiamos mokyklų interneto svetainėse.

57.     Jeigu prašymų skaičius į mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, yra didesnis, negu mokykloje yra laisvų mokymosi vietų, tai priimant pradėti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas atsižvelgiama į stojamųjų egzaminų rezultatus.

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į MOKYKLAS, SKIRTAS MOKINIAMS, DĖL ĮGIMTŲ IR ĮGYTŲ SUTRIKIMŲ TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

58. Asmenų, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai, atskirais atvejais – mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti.

59. Į specialiąją mokyklą (3 priedas), specialiojo ugdymo centrą, specialiąją mokyklą-daugiafunkcį centrą (toliau – specialioji mokykla) priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pateikę prašymą per e. sistemą.

60. Į specialiąją mokyklą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta:

60.1.  nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

60.2.  kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

60.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

61. Į specialiąją klasę (3 priedas), skirtą elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyti: elgesio sutrikimai (kodas F 91 pagal TLK-10-AM Sisteminį ligų sąrašą (Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM); mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai (kodas F 92 pagal TLK-10-AM); asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (jei šių sutrikimų simptomatikoje vyrauja elgesio sutrikimai arba jie išsivysto, patyrus galvos smegenų traumas) ir lėtinių ligų (kodas F 07 pagal TLK-10-AM); kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (kodas F 07.8 pagal TLK-10-AM), bet ne ilgiau kaip 2 mokslo metams, išskyrus atvejus, kai terminas baigiasi sausio–birželio mėnesį, – tokiu atveju mokinys gali baigti mokslo metus mokykloje.

62. Į specialiąją klasę, skirtą įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams, priimami asmenys, kuriems nustatyta: vaikystės autizmas (kodas F 84.0 pagal TLK-10-AM), netipinis autizmas (kodas F 84.1 pagal TLK-10-AM), Reto (Rett) sindromas (kodas F 84.2 pagal TLK-10-AM) ar kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai (kodas F 84.8 pagal TLK-10-AM), Aspergerio sindromas (kodas F 84.5 pagal TLK-10-AM) bei nepatikslintas įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas F 84.9 pagal TLK-10-AM).

63. Į specialiąsias mokyklas ir (ar) jų klases, skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, o jei norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų ugdymosi vietų – arčiausiai ugdymo įstaigos deklaravę savo gyvenamąją vietą.

64. Į specialiąsias mokyklas / specialiąsias klases priimami asmenys, pateikę prašymą per e. sistemą ir prie jo pridėję pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, o jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gydytojo vaikų psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.

 

VIII SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

65. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę mokymo sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

66. Atsisakyti mokymo paslaugos, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali raštu ar žodžiu informuodami mokyklos vadovą dėl mokyklos nebelankymo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo mokyklos vadovo įsakymu.

67. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius saugomas mokykloje.

68. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

69. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis turi būti sudaryta iki pirmos mokymosi dienos.

70. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokinių duomenų bazę. Jei mokinys pereina mokytis į kitą mokyklą ir pateikia tai patvirtinantį pranešimą, jis yra išregistruojamas iš mokinių duomenų bazės, o jį priimančiai mokyklai persiunčiama pažyma apie jo mokymosi pasiekimus.

71. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d.

 

IX SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ 

72. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

73. Asmens duomenys gali būti saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

74. Už Aprašo nuostatų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Aprašą įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Kilus klausimų / pasiūlymų dėl priėmimo prašome teirautis el. paštu mokyklos@vilnius.lt.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.

77. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Šis Aprašas įsigalioja kitą dieną po oficialaus jo paskelbimo Teisės aktų registre.

__________________________________________

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ SPECIALIZUOTO UGDYMO (INŽINERINĖS / SPORTO) KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS AR VYKDANČIOS PRIĖMIMĄ KONKURSO BŪDU, SĄRAŠAS

Eil.

nr.

Ugdymo įstaigos pavadinimas

Kalba

Įgyvendina

1.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus

Lietuvių kalba

Specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programą

 

2.

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

Rusų / lenkų

Specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programą

3.

Vilniaus Ozo gimnazija

Lietuvių kalba

Specializuoto ugdymo (sporto) krypties ir nuotolinio ugdymo programą

4.

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija

Lietuvių kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Klasikinė ugdymo sampratos elementai)

5.

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus

Lenkų kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementai)

6.

Vilniaus „Santaros“ gimnazija

Rusų kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementai)

7.

Vilniaus Senvagės gimnazija

Lietuvių kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementai)

8.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Lietuvių kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Humanistinės kultūros ugdymo meninės veiklos sampratos elementai)

9.

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija

Lenkų kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Humanistinės kultūros ugdymo meninės veiklos sampratos elementai)

10.

Vilniaus Fabijoniškių gimnazija

Lietuvių kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementai)

11.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija

Rusų kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Humanistinės kultūros ugdymo meninės veiklos sampratos elementai)

12.

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija

Lenkų kalba

Savitos pedagoginės sistemos elementus

(Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementai)

13.

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Lietuvių kalba

Vykdo priėmimą konkurso būdu

14.

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

Lietuvių kalba

Vykdo priėmimą konkurso būdu

15.

Vilniaus licėjus

Lietuvių kalba

Vykdo priėmimą konkurso būdu

16.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Baltarusių kalba

Vienintelė Vilniaus mieste, vykdanti ugdymą baltarusių kalba

17.

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

Hebrajų / lietuvių kalba

Vienintelė Vilniaus mieste, vykdanti ugdymą hebrajų kalba

____________________________________________

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

2 priedas

SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.

Ugdymo įstaigos pavadinimas

1.

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras

2.

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija

3.

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija

4.

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

5.

Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla

6.

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

3 priedas

UGDYMO ĮSTAIGŲ, SKIRTŲ MOKINIAMS, DĖL ĮGIMTŲ IR ĮGYTŲ SUTRIKIMŲ TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, SĄRAŠAS

UGDYMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

KALBA

PASTABOS

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Lenkų kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus Viršuliškių mokykla

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus Lazdynų mokykla

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla

Lietuvių kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija

Rusų kalba

Įstaiga turi specialiąją klasę

Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla

Lietuvių / rusų kalba

Specialioji mokykla

Vilniaus Šilo mokykla

Lietuvių / rusų kalba

Specialioji mokykla

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras

Lietuvių kalba

Specialioji mokykla

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

Lietuvių / rusų / lenkų kalba

Specialioji mokykla

________________________________________

Posted in: Be kategorijos