Atmintinė dėl ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Levo Karsavino mokykloje nuo rugsėjo 1 dienos

Skelbiame 2020 m. rugsėjo 1-osios atmintinę, parengtą atsižvelgiant į ŠMSM rekomendacijas.

    Tiek rugsėjo pirmąją, tiek kitomis tiesioginio mokymo dienomis į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

    Visus bendruomenės narius rugsėjo pirmąją prašome dėvėti kaukes ar respiratorius  visų mūsų saugumui.

PATVIRTINTA

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d.

įsakymu Nr. V-180

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE

ATMINTINĖ

 1. 2020–2021 m. m. ugdymo procesas PUG, 1-10 klasių mokiniams pradedamas rugsėjo 1 d.

 2. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos reikalavimų, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo, sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

 3. Prieš atvykstant į mokyklą mokiniai, pedagogai ir kiti mokyklos darbuotojai privalo pasimatuoti temperatūrą. Esant 37,3°C ir daugiau bei pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligoms, kitų užkrečiamų ligų požymiams (pvz.: sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys), izoliuojasi ir konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 ar susisiekia su savo šeimos gydytoju dėl tolesnių veiksmų.

 4. Pamokos pradedamos 8.00 val.

 5. Rekomenduojamas atvykimo į pamokas laikas:

Atvykimo laikas

Klasės

Įėjimas

7.30-8.30

0 A B grupės

Vidinio kiemo pagrindinis įėjimas,

kairieji laiptai

7.00–7.45

1-4 klasės

Vidinio kiemo pagrindinis įėjimas,

kairieji laiptai

7.30–7.45

5, 6 klasės

Vidinio kiemo pagrindinis įėjimas,

pagrindiniai laiptai

7.45 – 8.00 7 – 10, 11, 12 klasės

Pagrindinio kiemo pagrindinis įėjimas,

pagrindiniai laiptai

 1. Mokiniai eina tiesiai į paskirtą nuolatinę mokymosi patalpą. Eidami į mokymosi patalpą mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 2. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymosi patalpoje (arba keičiant kabinetus tais atvejais, kad būtų sudarytos galimybės vesti visas pamokas (laboratorija, kompiuterių ir technologijų klasės, sporto, aktų salė).

 3. Mokiniams, kuriems skirtas ugdymas namuose, ugdymas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu tėvams prašant.

 4. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokiniai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese gali dalyvauti nuotoliniu būdu.

 5. Mokytojai atvyksta į klasei paskirtą kabinetą arba pasiima mokinius iš jų nuolatinio kabineto ir nusiveda į kitą, pamokos specifiką atitinkantį kabinetą, o ne mokiniai vyksta pas mokytojus.

 6. Mokiniai be mokytojo žinios į bendras mokyklos erdves neišeina.

 7. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos pagal atskirą kiekvieno kabineto vėdinimo tvarkaraštį. Vėdinant kabinetą mokiniai ir mokytojas išeina iš kabineto į koridorių.

 8. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

 9. Fizinio lavinimo, šokio, technologijų pamokos vyksta sporto salėje, aikštyne, aktų salėje, technologijų kabinetuose.

 10. Dauguma fizinio lavinimo pamokų vyksta lauke. Tam svarbu pasirūpinti tinkama avalyne ir apranga (lietpaltis, vandeniui nepralaidūs batai ir pan.). Apranga sudedama į aprangai skirtą maišelį (patartina maišelį ir joje esančius daiktus pažymėti tam tikru būdu, kad būtų galima identifikuoti).

 11. Pagal galimybes ir kitų dalykų pamokos gali būti organizuojamos lauke.

 12. Kai klasė dalijama į pogrupius (užsienio, lietuvių kalba, dorinis ugdymas, informacinės technologijos, technologijos), viena grupė lieka nuolatiniame kabinete, kita kartu su mokytoju išeina į paskirtą kabinetą.

 13. Mokyklos darbuotojai, pedagogai bendrose uždarose erdvėse, klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose, uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys, kai tarp dalyvaujančių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius).

 14. Mokiniai neturi turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais (pvz.: valytojai, sargai, pastatų prižiūrėtojai ir pan.).

 15. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

 16. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse, tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

 17. Mokyklos internetiniame puslapyje, prie įėjimo į mokyklą skelbiama informacija mokiniams, tėvams (globėjams/rūpintojams), darbuotojams:

15.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

15.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

15.3. draudimą į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz.: sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys).

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos ne didesnėmis kaip 15 mokinių grupėmis. Veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: mokiniai nuolat dalyvauja tos pačios grupės veikloje, vengiama skirtingų grupių mokinių kontakto tiek patalpose, tiek lauke. Vienos grupės veiklos organizuojamos vienoje patalpoje (grupės veiklos vykdymo patalpos nekeičiamos). Prioritetas teikiamas veiklų organizavimui lauke.

 2. Stebima mokinių, pedagogų, mokyklos darbuotojų sveikatos būklė:

17.1. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz. sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;

17.2. pedagogas, mokyklos darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz. sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys), turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 ar susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl tolimesnių veiksmų.

 1. Jei mokyklos darbuotojas, mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gavo informaciją apie darbuotojui, mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiauja su NVSC, nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

 2. Pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti, kai yra iš anksto užsiregistravę ir suderinę susitikimo laiką su mokyklos darbuotoju, kuris ne vėliau kaip dieną prieš susitikimą įrašo sutartą laiką budėtojo sąsiuvinyje. Susitikimo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Tėvai, palydėję mokinius iki mokyklos vartų arba durų, į mokyklos vidų neužeina, išskyrus atvejus, kai iš anksto yra užsiregistravę ir suderinę savo atvykimo laiką.

 3. Klasės tėvų susirinkimai (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke.

 4. Mokinių, kurie tęsia mokslus mūsų mokykloje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimai galioja iki kalendorinių metų galo. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, mokiniai pietauja pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Po kiekvieno srauto valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.

 5. Mokiniai, atsinešę savo maisto, pietauja valgykloje. Valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms šluostyti.

 6. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų.

 7. Kuriamas palankus mokyklos mikroklimatas, palaikoma pasitikėjimu grįsta mokyklos kultūra, suteikiant vienodą, aiškią ir suprantamą informaciją apie ugdymo organizavimą, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemones visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Posted in: Be kategorijos