Informacija tėvams: Susitarimas dėl produktų tiekimo sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ugdymo įstaigose

PRIEDAS PRIE „PIENAS VAIKAMS“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
SUTARTIES NR. X

SUSITARIMAS DĖL PRODUKTŲ TIEKIMO SUSTABDŽIUS UGDYMO ORGANIZAVIMO PROCESĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

2021 m sausio mėn 13 d.

Vilniaus Levo Karsavino mokykla pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 190002411, atstovaujama direktorės Svetlanos Butautienės, (toliau – „Ugdymo įstaiga“),

AB „Žemaitijos pienas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 180240752, kurios registruota buveinė yra Sedos g. 35, Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama klientų aptarnavimo vadovės Linos Vaitkienės, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – „Pareiškėjas“), kiekvienas atskirai vadinami Šalimi“, o visi kartu – Šalimis“, remiamosios PRODUKTŲ DALIJIMO VAIKAMS, ESANT ŠALYJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI, EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI IR KARANTINUI BEI SUSTABDŽIUS UGDYMO ORGANIZAVIMO PROCESĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, TVARKOS APRAŠU (toliau – Tvarkos aprašas), sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), papildantį programos “Pienas vaikams” (toliau – Programa) įgyvendinimo sutartį.

  1. Bendrosios nuostatos

1) Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ugdymo įstaigose ilgesniam nei 3 savaičių laikotarpiui, vaikams, ugdomiems nuotoliniu būdu, produktai pagal Programą yra teikiami vienam vaikui, suformuojant davinį. Davinių variantai numatyti Tvarkos apraše. Šalys sutaria, jog bus tiekiamas Nr.3 variantas, kurį sudaro : DŽIUGAS EKO 40g -1vnt, Eko.pienas Dobilas2.5%1L(maiš) -1 vnt., Ek.j.Dobilas su pried.2,5-3,5%125g -2 vnt.

2) Produktų daviniai vaikams tiekiami vieną kartą per 30 kalendorinių dienų, kuomet ugdymo įstaigoje nepertraukiamai yra organizuojamas nuotolinio ugdymo procesas.

    1. Ugdymo įstaigos įsipareigojimai

1) Ugdymo įstaiga priima sprendimą dėl davinių dalijimo vaikams grafiko ir apie tai informuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus).

2) Ugdymo įstaiga yra atsakinga už suderinimą, kiek vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidauja ateiti atsiimti produktus ir jų informavimą apie atsiėmimo grafiką.

3) Ugdymo įstaiga įsipareigoja išdalinti pareiškėjui nurodytą davinių kiekį.

4) Ugdymo įstaiga įsipareigoja produktus, skirtus produktų daviniams formuoti, saugoti gamintojo jiems saugoti nurodytoje temperatūroje ir produktų davinius suformuoti prieš pat vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykstant jų pasiimti.

5) Ugdymo įstaigos vadovas privalo iki sekančio mėnesio penktos dienos pateikti Pareiškėjui užpildytą priedelį Nr. 2. Už duomenų tikslumą atsako Ugdymo įstaiga.

Posted in: Be kategorijos