Del mokyklos ugdymo plano pakeitimo ir ugdymo proceso pabaigos 2020-2021 mokslo metais

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS UGDYMO PLANO PAKEITIMO IR UGDYMO PROCESO PABAIGOS 2020-2021 MOKSLO METAIS

2021 m. gegužės 05 d. Nr. V-100

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio

15 d. raštu Nr. SR-1552 „Dėl 2020-2021 mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams“ pakeitimo:

  1. Pakeičiu Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų ugdymo planą, patvirtintą Vilniaus Levo Karsavino mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-370:

1.1.  8 punktą ir jį išdėstau taip:

2020–2021 mokslo metais ugdymo procesas prasideda  2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams -175 ugdymo dienos.

Pamokas  mokiniai baigia:

1-4 klasės
2021 m. birželio  15 d.
35 savaitės

 

8.1. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos.

Atostogos Atostogų trukmė
Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 4 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.
Vasaros atostogos  1-4 kl. 2021 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos  5-10 kl. 2021 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.

 

  1. Nurodau:

2.1.    1a, 1b, 1c, 3a, 3c klasių mokiniams ugdymo procesą vykdyti kontaktiniu būdu;  2, 3b, 4-10 klasių mokiniams ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu:

  • 1–4 klasės mokiniams iki 2021 m. birželio 1 d.;

2.1.2. 5–10 klasių mokiniams iki 2021 m. birželio 4 d.;

2.2. ugdymo procesą organizuoti kitomis nei pamoka formomis: organizuoti projektines veiklas, individualias ir grupines konsultacijas specialiųjų ugdymosi poreikių ir sunkiau besimokantiems, turintiems ugdymosi spragų mokiniams, klasės valandėles:

2.2.1. 1–4 klasės mokiniams nuo 2021 m. birželio 2 d. iki 2021 m. birželio 15 d.;

2.2.2. 5–10 klasės mokiniams nuo 2021 m. birželio 7 d. iki 2021 m. birželio 18 d.;

2.3.    III trimestro ir metinius pažymius išvesti:

2.3.1. 1–4 klasės mokiniams iki 2021 m. birželio 1 d.;

2.3.2. 5–10 klasės mokiniams iki 2021 m. birželio 4 d.,

2.4.    sutvarkyti ir pristatyti kuruojantiems pavaduotojoms mokinių asmens bylas:

2.4.1. 1-4 klasės mokiniams iki 2021 m. birželio 18 d.;

2.4.2. 5–10 klasės mokiniams iki 2021 m. birželio 30 d.;

  1.    S k i r i u  šio įsakymo vykdymą direktoriaus pavaduotojoms ugdymui Gražinai Povilaitytei-Kosarievai ir Janinai Rogožinskajai.

 

 

 

Mokyklos direktorė                                                                                                 Svetlana Butautienė

 

 

 

 

Posted in: Be kategorijos