Pagrindinis ugdymas 5-10 klasėse

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, jaunimo, profesinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos. Ugdymas gali vykti ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokyklos rengdamos savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių:

I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir

II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma.

Nuo 9 klasės (gimnazijos I) sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Jei mokykla nori, mokiniams, kuriems sunkiau mokytis, arba atvirkščiai – kurie mokosi itin sėkmingai, kuriam laikui gali sudaryti individualius ugdymo planus.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės.

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS  2020 – 2021 MOKSLO METAIS

2021–2022 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė
1-4 klasių mokiniams -175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

2021-2022 m.m. pamokas mokiniai baigia:

1-4 klasės –  2022 m. birželio 9 d.  (35 savaitės);
5-10 klasės – 2022 m. birželio 23 d. (37 savaitės).

2. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 30 d.-2021 m. sausio 8 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d.-vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d.-balandžio 9 d.

3. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Jos trunka nuo 2021 m. birželio 21 d.  iki rugpjūčio 31 d.

4. Mokykla ugdymo procesą  5-10 klasėse skirsto trimestrais:

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2021 m. rugsėjo 1 d.-lapkričio 30 d. (60 ugdymo dienų)

2021 m. gruodžio 01 d.-2022 m. kovo 5 d. (55 ugdymo dienos)

2022 m. kovo 8 d.-birželio 23 d. (70 ugdymo dienos)

5. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 klasėje – 35 minutės, 2-10 klasėse – 45 minutės. Mokykla numato galimybę naudoti kitas ugdymo proceso organizavimo formas: projektą, išvyką, ekskursiją, kūrybinę veiklą ir kt.

6. Ekstremalių situacijų atvejais, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokyklos direktorius turi teisę keisti pamokų ir pertraukų laiką, priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

7. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.