Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais

 

 

Kada į pirmąją klasę?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas privalo pradėti ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Išimtinais atvejais į I klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir  priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.

Išimtinais atvejais vaikas, kuriam sueina 7 metai ir kuriam specialistai yra nustatę, kad reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ar sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu, gali būti ugdomas priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jam pritaikytą  ugdymo programą. Tokiu atveju sudaroma trišalė mokymosi sutartis tarp tėvų (globėjų), mokyklos ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos.

Vaikas  taip pat gali būti priimtas mokytis iškart  į antrąją klasę,  jeigu mokykla nustato, kad jo mokymosi pasiekimai atitinka pirmosios klasės mokiniui numatytus pasiekimus.

 

Priėmimas

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas, paprastai tai yra savivaldybė. Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys savivaldybės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ar priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai. Visus kitus priėmimo kriterijus nusistato savivaldybė ar mokykla. Tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimtas ir į kitą bendrojo ugdymo mokyklą, jeigu joje yra laisvų vietų.

Vaikas priimamas mokytis sudarius dvišalę mokymo sutartį tarp mokyklos ir tėvų (globėjų). Mokymo sutartyje turi būti nurodoma mokymosi programa, mokymo organizavimo forma, tėvų (globėjų) ir mokyklos įsipareigojimai bei kiti svarbūs susitarimai.

 

Ko mokomasi mokykloje?

Pradinukai mokosi lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros. Nuo antrosios klasės pradedama mokytis pirmosios užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų). Pradinis ugdymas yra visapusis, t. y. integraliai ugdomas vaikų kūrybiškumas, socialinės, komunikacinės, kultūrinės ir kitos svarbios kompetencijos.

Daugiau informacijos apie pradinio ugdymo turinį (ugdymosi dalykus, bendrąsias kompetencijas, ugdymo metodus) ir mokymosi rezultatus galima rasti pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2008 m.), taip pat lietuvių kalbos programoje.

 

Ugdymo proceso organizavimas

Paprastai tai pamokos, per kurias mokomasi įvairių dalykų. Tačiau mokykla gali pasirinkti ir kitokį ugdymo organizavimo būdą – tai gali būti projektas, didaktinis žaidimas, kūrybinis darbas, integruotos ugdymo veiklos. Gali būti integruojamas ugdymo dalykų turinys, kai nunyksta aiškios dalykų ribos.

Pirmoje klasėje pamoka trunka 35 min., o 2–4 klasėse – 45 min.

Mokomasi gali būti ne tik mokyklos patalpose (klasėje, sporto salėje), bet  ir už jos ribų (pvz., parkuose, muziejuose).

 

Mokslo metų pradžia ir pabaiga

2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo proceso
trukmė 1-4 klasės mokiniams -175 ugdymo dienų.

Pamokas 1-4 klasių mokiniai baigia 2020 m. birželio 5d., 35 savaitės.

 

Mokykla ugdymo procesą  1-4 klasėse skirsto trimestrais:

 

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2019 m. rugsėjo 2 d. – lapkričio
29 d. (60 ugdymo dienų)

2019 m. gruodžio 2 d. – 2020m.
kovo 6 d. ( 55 ugdymo dienos)

2020 m. kovo 9 d.– birželio 5 d.
( 60 ugdymo dienos)

 

Mokinių atostogos

Atostogos 2019–2020 mokslo metai
Rudens 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 30 d. – 2020 m. sausio 8 d.
Žiemos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.
Vasaros atostogos 2020 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokyklos, kuriose ugdymas vyksta tautinės mažumos kalba, gali keisti žiemos (Kalėdų) ir pavasario (Velykų) atostogų datas.

Daugiau informacijos apie ugdymo proceso organizavimą galima rasti pradinio ugdymo programos bendrajame ugdymo plane.

 

Metodinės rekomendacijos mokytojams ir tėveliams:

1-2 klasėse – Patarimai mokytojui

3-4 klasėse – Patarimai mokytojui

Kaip bręsta ir auga jūsų vaikas – Patarimai tėveliams

 

Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pradinėse klasėse vertinama individuali vaiko pažanga. Mokinių mokymosi pasiekimai įvertinami orientuojantis į Pradinio ugdymo bendrojoje programoje aprašytus atskirų ugdymo dalykų siektinus rezultatus. Informacija apie pasiekimus dažniausiai pateikiama trumpais komentarais, nurodant, kas vaikui pavyko, ką reikėtų tobulinti. Pažymiai ar jų pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.) nėra vartojami.

Savivaldybės ar net atskiros mokyklos, norėdamos patikrinti savo mokinių pasiekimus, taip pat gali pasirinkti standartizuotus bei diagnostinius testus. Mokytojams jie leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias, iš anksto nustatyti problemines vaiko ugdymo sritis ir kryptingai dirbti skiriant jam tinkamą pagalbą. Mokiniui diagnostiniai testai taip pat padeda geriau įsivertinti savo galimybes, nusistatyti mokymosi tikslus.

 

 

 

 

Ugdymo dokumentai:

2018–2019 mokslo metų Pradinio ugdymo programos

Komentarai dėl pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo

 

 

Daiktų sąrašas, kurių reikės 1-oje klasėje:

 1. Pradinukams skirta kuprinė.
 2. Po 4-5 pirmai klasei skirtus linijomis ir langeliais sąsiuvinius.
 3. 4-5 paprasti pieštukai (kieti ir minkšti, geresnės kokybės).
 4. 1-2 plunksnakočiai (kairiarankiams/dešiniarankiams).
 5. Drožtukas (storiems ir ploniems pieštukams).
 6. Liniuotė.
 7. 1-2 geresnės kokybės trintukai, penalas, žirklės aštriais galais (kairiarankiams/dešiniarankiams).
 8. Klijai (skysti PVA arba lipalas, 1-2 tūbelės pieštukinių klijų).
 9. Spalvotas (ryškių ir blankių, kuo natūralesnių atspalvių) dvipusis popierius ir puskartonis.
 10. 4 piešimo sąsiuviniai (akvarelinis ar braižybai skirtas A3, A4 formato bei plonais lapais A4, A3 formato).
 11. Spalvoti pieštukai (geresnės kokybės, 10-12 spalvų).
 12. Spalvotos aliejinės (ne vaškinės) kreidelės.
 13. Flomasteriai (6 spalvų).
 14. Guašas , akvareliniai dažai , keletas įvairaus storio teptukų (kietų, šiurkščių, skirtų guašui, ir minkštų, švelnių – akvarelei), indelis vandeniui, paletė.
 15. Juodas tušas.
 16. Plastilinas ir modelinas (baltas), lentutė.
 17. Plastikinė staltiesėlė ant stalo dailei ir technologijoms.
 18. Segtuvai (talpūs, nesusegami): sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams, spalvotam ir kitokiam popieriui, darbeliams susidėti.
 19. Plastikinė dėžutė įvairiems reikmenims, priemonėms susidėti.
 20. Sportinė apranga (kelnės, medvilniniai marškinėliai trumpomis rankovėmis, kojinaitės, neslidžiu padu sportiniai bateliai, sportinė striukė ar megztinis bei drobinis ar specialiai aprangai susidėti skirtas maišelis).
 21. Dūdelė.
 22. Sveikatos pažyma, kuri turi būti pristatoma klasės vadovui iki rugsėjo 10 d.