Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais

Kada į pirmąją klasę?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas privalo pradėti ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Išimtiniais atvejais į I klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir  priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.

Išimtiniais atvejais vaikas, kuriam sueina 7 metai ir kuriam specialistai yra nustatę, kad reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ar sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu, gali būti ugdomas priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jam pritaikytą  ugdymo programą. Tokiu atveju sudaroma trišalė mokymosi sutartis tarp tėvų (globėjų), mokyklos ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos.

Vaikas  taip pat gali būti priimtas mokytis iškart  į antrąją klasę,  jeigu mokykla nustato, kad jo mokymosi pasiekimai atitinka pirmosios klasės mokiniui numatytus pasiekimus.

 

Priėmimas

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas, paprastai tai yra savivaldybė. Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys savivaldybės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ar priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai. Visus kitus priėmimo kriterijus nusistato savivaldybė ar mokykla. Tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimtas ir į kitą bendrojo ugdymo mokyklą, jeigu joje yra laisvų vietų.

Vaikas priimamas mokytis sudarius dvišalę mokymo sutartį tarp mokyklos ir tėvų (globėjų). Mokymo sutartyje turi būti nurodoma mokymosi programa, mokymo organizavimo forma, tėvų (globėjų) ir mokyklos įsipareigojimai bei kiti svarbūs susitarimai.

 

Ko mokomasi mokykloje?

Pradinukai mokosi lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros. Nuo antrosios klasės pradedama mokytis pirmosios užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų). Pradinis ugdymas yra visapusis, t. y. integraliai ugdomas vaikų kūrybiškumas, socialinės, komunikacinės, kultūrinės ir kitos svarbios kompetencijos.

Daugiau informacijos apie pradinio ugdymo turinį (ugdymosi dalykus, bendrąsias kompetencijas, ugdymo metodus) ir mokymosi rezultatus galima rasti pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2008 m.), taip pat lietuvių kalbos programoje.

 

Ugdymo proceso organizavimas

2021–2022 mokslo metais ugdymo procesas prasideda  2021 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams -175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

2021-2022 m. m. pamokas  mokiniai baigia:

1-4 klasės
2022 m. birželio  9 d.
35 savaitės

 

 

Mokykla ugdymo procesą  1-4 klasėse skirsto trimestrais:

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2021 m. rugsėjo 2 d. – lapkričio
30 d. (60 ugdymo dienų)

2021 m. gruodžio 1 d. – 2022m.
kovo 18 d. ( 61 ugdymo diena)

2022 m. kovo 21 d.– birželio 9 d.
( 54 ugdymo dienos)

 

Mokinių atostogos

Atostogos Atostogų trukmė
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos  1-4 kl. 2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokyklos, kuriose ugdymas vyksta tautinės mažumos kalba, gali keisti žiemos (Kalėdų) ir pavasario (Velykų) atostogų datas.

Daugiau informacijos apie ugdymo proceso organizavimą galima rasti pradinio ugdymo programos bendrajame ugdymo plane.

 

Metodinės rekomendacijos mokytojams ir tėveliams:

1-2 klasėse – Patarimai mokytojui

3-4 klasėse – Patarimai mokytojui

Kaip bręsta ir auga jūsų vaikas – Patarimai tėveliams

 

Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pradinėse klasėse vertinama individuali vaiko pažanga. Mokinių mokymosi pasiekimai įvertinami orientuojantis į Pradinio ugdymo bendrojoje programoje aprašytus atskirų ugdymo dalykų siektinus rezultatus. Informacija apie pasiekimus dažniausiai pateikiama trumpais komentarais, nurodant, kas vaikui pavyko, ką reikėtų tobulinti. Pažymiai ar jų pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.) nėra vartojami.

Savivaldybės ar net atskiros mokyklos, norėdamos patikrinti savo mokinių pasiekimus, taip pat gali pasirinkti standartizuotus bei diagnostinius testus. Mokytojams jie leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias, iš anksto nustatyti problemines vaiko ugdymo sritis ir kryptingai dirbti skiriant jam tinkamą pagalbą. Mokiniui diagnostiniai testai taip pat padeda geriau įsivertinti savo galimybes, nusistatyti mokymosi tikslus.

 

Ugdymo dokumentai:

https://smsm.lrv.lt/web/lt/ugdymo_programos

 

Daiktų sąrašas, kurių reikės 1-oje klasėje:

 1. Pradinukams skirta kuprinė.
 2. Po 4-5 pirmai klasei skirtus linijomis ir langeliais sąsiuvinius.
 3. 4-5 paprasti pieštukai (kieti ir minkšti, geresnės kokybės).
 4. 1-2 plunksnakočiai (kairiarankiams/dešiniarankiams).
 5. Drožtukas (storiems ir ploniems pieštukams).
 6. Liniuotė.
 7. 1-2 geresnės kokybės trintukai, penalas, žirklės aštriais galais (kairiarankiams/dešiniarankiams).
 8. Klijai (skysti PVA arba lipalas, 1-2 tūbelės pieštukinių klijų).
 9. Spalvotas (ryškių ir blankių, kuo natūralesnių atspalvių) dvipusis popierius ir puskartonis.
 10. 4 piešimo sąsiuviniai (akvarelinis ar braižybai skirtas A3, A4 formato bei plonais lapais A4, A3 formato).
 11. Spalvoti pieštukai (geresnės kokybės, 10-12 spalvų).
 12. Spalvotos aliejinės (ne vaškinės) kreidelės.
 13. Flomasteriai (6 spalvų).
 14. Guašas , akvareliniai dažai , keletas įvairaus storio teptukų (kietų, šiurkščių, skirtų guašui, ir minkštų, švelnių – akvarelei), indelis vandeniui, paletė.
 15. Juodas tušas.
 16. Plastilinas ir modelinas (baltas), lentutė.
 17. Plastikinė staltiesėlė ant stalo dailei ir technologijoms.
 18. Segtuvai (talpūs, nesusegami): sąsiuviniams, pratybų sąsiuviniams, spalvotam ir kitokiam popieriui, darbeliams susidėti.
 19. Plastikinė dėžutė įvairiems reikmenims, priemonėms susidėti.
 20. Sportinė apranga (kelnės, medvilniniai marškinėliai trumpomis rankovėmis, kojinaitės, neslidžiu padu sportiniai bateliai, sportinė striukė ar megztinis bei drobinis ar specialiai aprangai susidėti skirtas maišelis).
 21. Dūdelė.
 22. Sveikatos pažyma, kuri turi būti pristatoma klasės vadovui iki rugsėjo 10 d.