Projektai

INFORMACIJA

APIE DALYVAVIMĄ ES, ŠALIES, MIESTO, MOKYKLOS PROJEKTUOSE

 1. 2010-2012m.m.  mokykla dalyvavo  ES projekte „Mes kartu!“,  pagal paramos  sutarties  Nr. VPI-2.3-ŠMM-05-K-01-027 įgyvendinamo pagal 2007-2013 m. laikotarpio Žmoniškųjų išteklių  plėtros veiksmų programos  2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1- 2.3 –ŠMM -05-K priemonę  ,,Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“.
 2. 2012 m. įgyvendintas MTP-plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Muzikos kabinetas praturtintas šiuolaikiniais muzikiniais instrumentais, kompiuterine technika. Pradėjo veikti  nauji neformalaus ugdymo būreliai, pagerėjo mokyklos tradicinių renginių kokybė. Technologijų kabinetų aprūpinimas padidino 11-12 klasių mokinių pasirenkamųjų dalykų pasiūlą.
 3. 2012-2014 m. mokykla įgyvendino ES fondų Comeniusprogramos projektą „Wake up, Shake up…“ . Šis projektas leido įtraukti į ugdymą išorines edukacines erdves bei sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams patobulinti kalbinius, kultūrinius, socialinius įgūdžius bei praplėsti žinias. Bendradarbiavimas su partneriais leido atrasti naujų ugdymo formų. Organizuotos internetinės pamokos, integruoti renginiai, išvykos po Lietuvą, Europos šalis.
 4. 2014-2015 m. dalyvavome Šiaurės ministrų tarybos finansuojamame Nordplus projekte „Bilingual education: stories of success“ . Mokyklos partneriai Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Suomijos tautinių mažumų mokyklos. Projekto koordinatorius – Estijos Kohtla-Jarve slavų pagrindinė mokykla. Bendradarbiavome svarbia tautinių mokykloms tema „Dvikalbis ugdymas“. Kartu su komandomis kūrėme trumpalaikes edukacines erdves, leidžiančias atskleisti tautinį tapatumą per pilietiškumo ugdymą. Bendradarbiavome su Vilniaus mokykla-darželiu „Svaja“, iš kurios šiais metais į mūsų mokyklą atvyko 2 penktokų klasės.
 5. 2014 – 2015 m.m dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“. Vyko pedagogų  ilgalaikiai mainai – stažuotės. Ilgalaikių stažuočių tikslas – skatinti tautinių mažumų bei mokyklų, veikiančių daugiakultūrėje aplinkoje, ir mokyklų, teikiančių ugdymo programas valstybine kalba aplinkoje, bendradarbiavimą ir suteikti realią galimybę patyrusiems mokytojams keistis patirtimi. Taip pat buvo pritrauktos papildomos lėšos kabinetams atnaujinti.
 6. Nuo 2010 m. lapkričio 10 d. mokykla įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą  „Pienas vaikams“. Programa skirta visiems priešmokyklinio amžiaus vaikams bei I–IV klasių mokiniams.
 7. 2014-2015 m. m., 2015-2016 m. m.  mokykla dalyvauja Europos Sąjungos programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ . Programa skirta visiems priešmokyklinio amžiaus vaikams bei I–IV klasių mokiniams.
 1. Jau dešimt metų mokykla dalyvauja šalies projekte „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“. Projektą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Jame dalyvauja mokiniai iš Vilniaus, Klaipėdos, Visagino mokyklų. Apibendrinamasis renginys vyksta kiekvienais metais Rusų dramos teatre: mokiniai rodo spektaklį.
 2. 2013-2014 m. kartu su Palangos m. V. Jurgučio mokyklos bendruomene dalyvavome projekte „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“.
 3. Trejus metus dalyvavome Lietuvių kalbos instituto ir raštinės reikmenų bendrovės „Biuro pasaulis“ organizuojamame Nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom!“.
 4. Kasmet dalyvavome Kovo 9-ajai – LIETUVOS DIENAI skirtame Lietuvos vardo rašymo pilietiniame renginyje –  konkurse „Rašau Lietuvos vardą“.
 5. Dalyvavome projekte „Konstitucijos egzaminas“.
 1. 2014-2016 m. kartu su Vilniaus miesto sveikatos biuru dalyvaujame Psichotropinių ir  kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciniame projekte „Be iliuzijų“.
 2. Projektas „Kinomiška“ (Vilniaus miesto mokinių kūrybinių filmų projektas).
 3. Vilniaus m. Sveikatos biuro projektas „Draugiška kuprinė“.
 4. Vilniaus m. Sveikatos biuro projektas „Noriu augti sveikas“.
 1. „Auginam vienas kitą“;
 2. „Mes europiečiai“;
 3. „Traukinuko kelionė“;
 4. „Sveika mityba“;
 5. „Mokiniai prieš mokytojus“;
 6. „Gyvūnai šalia mūsų“;
 7. „Mano klasės gėlė“;
 8. „Pamokos kitaip…“;
 9. „Didžiosios lenktynės“;
 10. „Artimų širdžių šventė“;
 11. Ilgalaikis integruotas projektas , skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti;
 12. Ilgalaikis integruotas projektas , skirtas M. Lermontovo 200–osioms gimimo metinėms paminėti;
 13. Ilgalaikis integruotas projektas , skirtas A. Baranausko150-osioms gimimo metinėms paminėti;
 14. Integruotas trumpalaikis lietuvių k., menų, etikos, technologijų dalykų projektas, skirtas M. K. Čiurlionio 140osoms gimimo metinėms paminėti;
 15. „Mokykla pasitinka Naujuosius“.