Спецпедагог

Спецпедагог методист Алина Ясовичене
1 кабинет

оказывает специальную педагогическую помощь:

 • учащимся, у которых есть трудности в процессе обучения;
 • консультирует учителей;
 • консультирует родителей учеников( опекунов).

График работы:

 Savaitės dienos I   Pirmadienis II  Antradienis  Trečiadienis II Ketvirtadienis I , II Penktadienis
 Darbo valandos 7.30 –13.55 7.30 -13.55 7.30 – 13.55 7.30 – 13.55

7.30-13.25

II

14.30- 17.30

Kontaktinės valandos  

8.00 – 13.25

 

8.00 – 13.25

 

8.00 – 13.25

 

8.00 – 13.25

 

8.00 – 13.25

Nekontaktinės valandos

7.30 – 8.00

*13.25 -13.55

7.30 – 8.00

13.25 -13.55

*7.30 – 8.00

 *13.25 -13.55

7.30 – 8.00

13.25 -13.55

  7.30 – 8.00

*14.30 -17.30

*konsultacijos

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais: pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, darbui mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas

 • didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Specialiojo pedagogo veikla:

 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
 • organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;
 • dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį;
 • tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą;
 • atsiskaito mokyklos vadovui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas savo veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių bei jų pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį;
 • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

Specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas

Naudingos nuorodos:

◊ Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) —  http://vilniausppt.lt/
◊ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – www.sppc.lt
◊ Vaiko raidos centras – www.raida.lt