Организация процесса обучения

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020 – 2021 MOKSLO METAIS

1. 2020–2021 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams -175 ugdymo dienos, 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Pamokas mokiniai baigia:

1-4 klasės

5-10 klasės

2019 m. birželio 04 d.

2019 m. birželio 18 d.

35 savaitės

37 savaitės

2. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio30 d..

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 30 d. – 2021 m. sausio 8 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

3. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.  Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams nuo 2021 m. birželio 7 d. iki  rugpjūčio 31 dienos. Vasaros atostogos 5-10 klasių mokiniams  nuo  2021 m. birželio 21 d. iki rugpjūčio 31 dienos.

4. Mokykla ugdymo procesą 1-4, 5-10 klasėse skirsto trimestrais.

2020-2021 m. m. 1-4 klasės mokiniams:

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2020 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d. (60 ugdymo dienų)

2020 m. gruodžio 01 d.-2021 m. kovo 5 d. (55 ugdymo dienos)

2021 m. kovo 8 d. – birželio 04 d. (60 ugdymo dienos)

5-10 klasių mokiniams:

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2020 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d. (60 ugdymo dienų)

2020 m. gruodžio 01 d.-2021 m. kovo 5 d. (55 ugdymo dienos)

2021 m. kovo 8 d.–birželio 18 d. (70 ugdymo dienos)

5. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 klasėje – 35 minutės, 2 – 10 klasėse – 45 minutės. Mokykla numato galimybę naudoti kitas ugdymo proceso organizavimo formas: projektą, išvyką, ekskursiją, kūrybinę veiklą ir kt.

6. Ekstremalių situacijų atvejais, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokyklos direktorius turi teisę keisti pamokų ir pertraukų laiką, priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

7. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. 

Расписание уроков на 2021-2022 учебный год

Расписание дополнительных занятий по литовскому языку для учеников, обучающихся литовскому языку первый и второй год