Комиссия по благосостоянию детей

Nuo 2011 m. mokyklose pradėjo veikti vaiko gerovės komisijos. Jų tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

KĄ VEIKIA VAIKO GEROVĖS KOMISIJA MOKYKLOJE:

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
 • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;
 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
 • pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis, mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūrą;
 • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialių- jų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI:

Svetlana Butautienė                     – direktorė, komisijos pirmininkė;

Tatjana Tynčenko             – socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja;

Gražina Povilaitytė-Kosarieva     – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;

Janina Rogožinskaja                          – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;

Romualda Poševeckaja     – dorinio ugdymo mokytoja,  narė;

Violeta Vinickienė                       – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, VGK sekretorė;

Natalja Koltunova                         – psichologė, narė;

Alina Jasovičienė             – specialioji pedagogė, narė;

Ala Machnorylova                         – logopedė, narė;

Natalja Ležniova               – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;

Margarita Arefjeva                        – matematikos mokytoja metodininkė, narė;

Janetta Goldberg              – sveikatos priežiūros specialistė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais:

 • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
 • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu; bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 14.30 valandą mokytojų kambaryje.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m. m.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017-2018 m. m.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016-2017 m. m.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2015-2016 m. m.