Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Tatjana Tynčenko
47 kab. (III aukštas)
telefonas 862068778
el. paštas soc.pedagoge@karsavino.vilnius.lm.lt

Darbo grafikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.00 – 11.00   Konsultavimas,
diagnostika *
11.00-11.30   Pietus 11.30-15.30   Konsultavimas,
diagnostika *
9.00 – 11.00  Konsultavimas,
diagnostika *
11.00-11.30 Pietus 11.30-15.30   Konsultavimas,
diagnostika *
9.00 – 11.00   Konsultavimas
diagnostika *
11.00-11.30   Pietus 11.30-15.30   Konsultavimas,
diagnostika *
9.00 – 11.00   Konsultavimas,
diagnostika *
11.00-11.30   Pietus 11.30-15.30   Konsultavimas,
diagnostika *
9.00 – 11.00   Konsultavimas,
diagnostika *
11.00-11.30   Pietus 11.30-15.30   Konsultavimas,
diagnostika *
8.00 – 9.00     Nekontaktinis
15.30–19.30  darbas **
8.00 – 9.00     Nekontaktinis
15.30–19.30  darbas **
8.00 – 9.00     Nekontaktinis
15.30–19.30  darbas **
8.00 – 9.00     Nekontaktinis
15.30–19.30
darbas **
8.00 – 9.00     Nekontaktinis
15.30–19.30  darbas **

        *Kontaktinės darbo valandos: Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje.

        **Nekontaktinės darbo valandos: Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne   mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, profesinis tobulėjimas. Darbas atliekamas ir  už  mokyklos ribų.

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Mokyklos socialinio pedagogo darbo tikslas:

Rūpintis socialine mokinių gerove – teikti socialinę-pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinti priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei mokykloje. 

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • Jei vaikas turi emocinių, bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • jei vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • jei vaikas bando (vartoja) kvaišalus ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei vaikas nori bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones.

 

Mokyklos socialinio pedagogo pagrindinis uždaviniai:

 • padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi ir mokymosi aplinkoje;
 • ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomajame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • padėti sugrįžti į mokyklą nelankantiems  vaikams ir mokiniams, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Mokyklos socialinio pedagogo pagrindinės darbo kryptys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

 

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais kreiptis: 2 aukštas, 32 kabinetas arba elektroniniu paštu.

Socialinio pedagogo veiklos planas 2021-2022 m. m.