Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistė Žaneta Goldberg

16 kab. (I aukštas)el. paštas: ganetta.goldberg@vvsb.lt
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00 – 15.30 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
Pietų pertrauka:  12.00 -12.30

MOKYKLOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS TEIKIAMA PAGALBA

Tikslas:

Sudaryti sąlygas mokinių sveikatai saugoti ir stiprinti, įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų, higienos profilaktika, užtikrinti įstatymų ir kitų teisės  aktų nustatytas mokinių ugdymo, mokymosi, mitybos, kūno kultūros ir sporto, poilsio, medicinos ir psichologinės pagalbos teikimo sąlygas mokykloje ir vaikų apsaugą nuo fizinę ir psichinę sveikatą žalojančio poveikio.

Uždaviniai:

  1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų.

Veiklos kryptys:

  1. Teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
  2. Organizuoja sveikatingumo veiklą, atsižvelgdama į vaiko amžiaus tarpsnių anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus;
  3. Organizuoja pirminę ligų profilaktiką, susijusią su aktyviu ligų rizikos faktorių išaiškinimu;
  4. Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.
  5. Teikia metodinę, dalykinę pagalbą pedagogams, tėvams bei mokiniams sveikatos ugdymo ir stiprinimo klausimais;
  6. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.