Tikslai ir uždaviniai

 1. Gerinti bendruomenės mikroklimatą keliant bendradarbiavimo kultūrą, stiprinant mokyklos vaidmenį bendruomenėje,  plačiau naudojant  viešųjų ryšių galimybes;
 2. Kurti jaukią, estetišką ir modernią mokyklos aplinką;
 3. Plėtoti bendradarbiavimą su miesto ugdymo įstaigomis, kuriant patrauklios ir veiklios mokyklos įvaizdį;
 4. Puoselėti senąsias ir skatinti iniciatyvas kurti naujas tradicijas, ugdant mokinių kultūrą ir tapatumo jausmą.
 1. Efektyi ugdymo turinio planavimą, metodus bei darbo procesą;
 2. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą pamokose ir klasių auklėtojų veikloje;
 3. Tikslingai taikyti įvairius integracijos, individualizavimo ir diferencijavimo būdus ugdymo procese;
 4. Rengti ir vykdyti projektus, įtakojančius bendruomenės narių bendrąsias kompetencijas.
 1. Tenkinti mokinių mokymosi poreikius, įtraukti nemotyvuotus mokinius į veiklas, leidžiančias patirti sėkmę;
 2. Teikti įvairiapusę pagalbą kiekvienam mokykloje  besimokančiam  moksleiviui, ugdyti visuomeniškumą per socialinę veiklą;
 3. Tobulinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo praktiką, užtikrinant mokyklos bendruomenės narių saugumą;
 4. Vykdyti neigiamų nuostatų prevenciją, skatinti atsakingumą, pagarbą ir pagalbą.