Ugdymo proceso organizavimas

 MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018 – 2019 MOKSLO METAIS

1. 2018–2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams -175 ugdymo dienos, 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Pamokas mokiniai baigia:

1-4 klasės

5-10 klasės

2019 m. birželio 07d.

2019 m. birželio 21d.

35 savaitės

37 savaitės

2. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 4 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 20 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

3. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1-4, 5–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

4. Mokykla ugdymo procesą 1-4, 5-10 klasėse skirsto trimestrais.

2018-2019m.m. 1-4 klasės mokiniams:

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2018 m. rugsėjo 1d. – lapkričio 30d. (60 ugdymo dienų)

2018 m. gruodžio 01d. – 2019m. kovo 8d. (57 ugdymo dienos)

2019 m. kovo 12d. – birželio 07d. ( 58 ugdymo dienos)

5-10 klasių mokiniams:

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2018 m. rugsėjo 1d. – lapkričio 30d. (60 ugdymo dienų)

2018 m. gruodžio 01d. – 2019m. kovo 8d. (57 ugdymo dienos)

2019 m. kovo 12d. – birželio 21 d. (68 ugdymo dienos)

5. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 klasėje – 35 minutės, 2 – 10 klasėse – 45 minutės. Mokykla numato galimybę naudoti kitas ugdymo proceso organizavimo formas: projektą, išvyką, ekskursiją, kūrybinę veiklą ir kt.

6. Ekstremalių situacijų atvejais, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokyklos direktorius turi teisę keisti pamokų ir pertraukų laiką, priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

7. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.