Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017 – 2018 MOKSLO METAIS

  UGDYMO PROCESAS PRADEDAMAS RUGSĖJO 1 D., 

BAIGIAMAS:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė (savaičių skaičius)

Pradžia

Pabaiga

1-4 klasės

2017-09-01

2018-05-31

34

5 klasės

2017-09-01

208-06-15

36

6-10 klasės

2017-09-01

2018-06-15

36

Mokykla  dirba penkias dienas per savaitę, viena pamaina. Pamokos pradedamos 8.00 valandą. Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 minutės, 2–10 klasėse – 45 minutės.

MOKINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27

2018-01-05

Žiemos 2018-02-19

2017- 02-21

Pavasario (Velykų) 2017-04-03

2017-04-06

Vasaros 2018-05-31 (1–4 klasės )

2018-06-15 (5-10 klasės)

2018-06-15* (5–10 klasės)

*10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

2018-08-31

 

Mokslo metai 1–4, 5–10 klasėse skirstomi Trimestrais.

NUSTATOMA TOKIA TRIMESTRŲ TRUKMĖ:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

I

2017-09-01 2017-11-30 (60 ugdymo dienų)

II

2017-12-01 2018-03-09  1-4 klasėse (57 ugdymo dienų)

2018-03-09  5-10  klasėse (57 ugdymo dienų)

III

2018-03-12 2018-05-31  1-4 klasėse (53 ugdymo dienų)

2018-06-15  5-10 klasėse (64 ugdymo dienos)

PAMOKŲ LAIKAS:

Pamoka

Pamokų laikas

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

11:00 – 11:45

5

12:05 – 12:50

6

13:00 – 13:45

7

13:55 – 14:40

8

14:50 – 15:35

 

Per mokslo metus iki dešimties pamokinės veiklos dienų skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, sportinei, projektinei, socialinei, prevencinei veiklai. 1–4 klasėse ši veikla paskirstoma per mokslo metus, 5–10 klasėse dvi dienos paskirstomos per mokslo metus, aštuonias dienas veikla vykdoma laikotarpiu, nurodytų mokyklos direktorės įsakyme, atsižvelgus į Mokyklos veiklos programą. Veikla organizuojama pagal planą, kuris sudaromas iki spalio 1 d. remiantis Mokyklos veiklos programa bei klasių auklėtojų veiklos programomis. Visų klasių mokiniams netradicinė veikla (dvi dienos iš dešimties) vykdoma 2017-12-13 ir 2018-05-08: organizuojama tradicinė Mokyklos diena ir pilietiškumo ugdymo renginiai Europos dienai paminėti (Mokyklos tarybos sprendimas, Mokyklos direktorės įsakymas).

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Dienyne žymimos datos ir parašoma ,,Pamokos nevyko dėl… Mokyklos direktorės įsakymas Nr. …”. Ekstremalių situacijų atvejais (gaisro, stichijų ir pan.) vadovaujamasi Mokyklos ekstremalių situacijų valdymo planu bei Mokyklos direktorės įsakymu.