Veiklos įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą, siekti aukštesnės ugdymo kokybės.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai naudojami planavimui , duomenimis pagrįstiems sprendimams priimti, mokyklos kaip nuolat besikeičiančios organizacijos kūrimui , gerosios patirties sklaidai.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:

1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
2 etapas – platusis įsivertinimas.
3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir bendruomenės informavimas apie gautas išvadas.
5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Vykdydama mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, Levo Karsavino mokykla vadovaujasi LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.  Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos IQES online Lietuva. rekomendacijas ir pateiktas anketas.

Įsivertinimo  procesą  koordinuoja, planuoja ir vyko direktoriaus įsakymu sudaryta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. Mokykloje vidaus veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais.